Fondlösning ger tillgång till P2P-lån via ISK

Investeringar i P2P-lån och P2B-lån väljs ofta som en diversifiering till andra investeringar. En nackdel har däremot varit att 30 % kapitalvinst alltid måste betalas. Det har inte varit möjligt att ha dessa inom ISK – till nu. Med Tessins fond, bestående av fastighetslån, går det att investera i lån även inom ett ISK.

P2P innebär att investeringar sker i lån till privatpersoner via en säker plattform så som Brocc eller Lendify. Bägge dessa företag ökar sin omsättning årligen vilket delvis kan bero på ett större intresse för investering in privatlån. Framförallt brukar det framställas som betydligt säkrare än aktier samtidigt som avkastningen är förhållandevis god.

En nackdel är däremot att investeringar via dessa plattformar inte kan placeras inom ett ISK, något som även bör läggas med i beräkningen när avkastningen ställs mot obligationer, aktier eller andra värdepapper som kan placeras i ett ISK.

30% skatt – eller under 1 %

Eventuellt vinst på P2P-lån beskattas med 30 %, dvs kapitalvinstskatt. Det kan ställas mot ett ISK där schablonskatten är ca 1 % på hela innehavet. Därmed räcker det med en årlig vinst på ett par procent för att skatten ska bli lägre i ett ISK än via kapitalvinstskatt.

Investera via ISK

Lösningen – Företagslån via fond

Tessin är ett av de företag som relativt länge erbjudit P2B-lån, med andra ord investeringar i företagslån. Men det är inte enbart via deras egen plattform som investeringar kan ske utan sedan 2019 erbjuds även Tessins Fastighetsräntefond. En fond som har en bred diversifiering av de lån som Tessin erbjuder via dess plattform.

Lägsta investeringsbelopp är 10 000 kr och fonden kan köpas via Nordnet. Genom att ha fonden inom ett ISK kan den lägre skattesatsen utnyttjas. Det är även möjligt att köpa fonden via Mangold men då är lägsta investerat belopp på 100 000 kr

Tessins Fastighetsräntefond är Sveriges första fond som enbart innehåller lån. Kommer fler liknande lösningar växa fram så att investerarna kan ta de del av de fördelar som ISK och kapitalförsäkring ger?

Det finns flera svenska och utländska aktörer inom P2P-lån och utöver att jämföra dessa gällande avkastning och risk bör alltså även ”lånfonder” jämföras som ett alternativ. Beroende på önskemål om diversifiering och risk kan därefter plattform/fond väljas.

Expressen varnar för seniorlån

”Man blir nästan livegen med dessa lån”, kommenterar Fredrik von Platen på SPF Seniorerna till Expressen när de skriver om dagens seniorlån. Tidningen är mycket kritisk till lånens upplägg. Men de visar även att alternativen är få.

Seniorlån är en låneform som fått skarp kritik genom åren. Alla storbanker har slutat att erbjuda dem utifrån flera olika orsaker. Men det innebär även att de få som fortfarande erbjuder denna låneform får större spelrum. I en artikel på ”Dina Pengar” varnas för dessa lån. Detta utifrån att de kan vara ”fem gånger dyrare” än vanliga bolån. Men alla mynt har två sidor.

Ett kritiserat och omskrivet lån

Näst efter sms-lån har nog seniorlån fått utstå mest kritik. Bland annat skrev Johanna Kull på Avanza att det är ”dyrt med hypotekspension” (liknar seniorlån). Just kostnaden är något som återkommer i kritiken och även pensionsportal lyfter upp den ökade kostnaden.

Expressen nämner att ett så kallat seniorlån kan innebära fem gånger högre kostnad för lånet mot om ett klassiskt bolån tecknas. Samtidigt presenteras inte seniorlån, av låneaktörerna, som en konkurrent till vanliga bolån – utan som ett komplement.

Låna på äldre dar

Första valet bör alltid vara att kontakta sin ordinarie bank för att kontrollera om lånet kan höjas. Genom att höja befintliga bolånet kan en större summa frigöras – fram till dagen då fastigheten säljs och lånet därmed kan lösas. På detta sätt kan en ränta ges på 1 – 2 %.

Men när banken säger nej – då kvarstår seniorlånet som ett alternativ. Det som skiljer är att detta lån inte har någon löpande räntekostnad. Dessutom amorteras det inte. I alla fall inte så länge som personen bor kvar i sin bostad.

Den ränta som uppstår ackumuleras på skulden. Eftersom någon amortering inte heller sker ökar alltså skulden över tid – istället för ett klassiskt bolån som minskar över tid. Därmed kommer räntekostnaden att vara betydligt högre.

Dessutom har dessa seniorlån en högre räntesats. Räntor kring 4 – 6 % är inte ovanligt vilket därmed ska ställas mot en rörlig boränta på 1,5 – 2 % på klassiskt bolån.

Med högre räntesats samt ackumulerande skuld kan detta lån resultera i en fem gånger högre kostnad. Men samtidigt kan lånet beviljas i betydligt större grad än andra bolån. Detta utifrån att det enbart godkänns låg belåningsgrad och att lånet förväntas återbetalas när fastigheten säljs. Att enbart kritisera en låneform – när det inte finns tydliga alternativ – är att göra det lätt för sig.

Varför blir ”seniorlånen” så dyra?

Seniorlån är en låneform som helt och hållet försvunnit från svenska lånemarknaden efter att tidigare erbjudits av en rad banker. Däremot har seniorlånen ersatts av hypotekspension (kapitalfrigöringskredit) vilken har liknande funktion för låntagarna. Dock lever ordet ”seniorlån” delvis kvar.

En möjlighet att belåna sin bostad som pensionär och på så sätt kunna bo kvar trots låg pension. Någon amortering eller ränta betalas inte så länge man bor kvar i bostaden.

Dessa lånealternativ har däremot fått skarp kritik från flera olika håll och orsaken till det är att de anses vara så dyra. Det är två faktorer som skapar denna höga kostnad.

Räntan är över dubbelt så hög som på bolån

Ett företag som erbjuder hypotekspension i Sverige skriver att deras ränta ofta ligger ca 2,5 %-enheter högre än på ett klassiskt bolån. Likheten mellan bolånet och hypotekspensionen är att bostaden belånas men detta till helt olika räntor.

Under vintern 2019-20 gick det att få knappt 2% på ett rörligt bolån hos flera olika banker. Hos vissa ända ner till 1,1 %. Detta ska därmed ställas mot en ränta på 2,5%-enheter högre dvs närmare 5% eller mer via hypotekspension.

Jämförs hypotekspension mot bolån så är räntan alltså betydligt högre vilket därmed skapar högre kostnad.

Ha bra eknomi som senior

Lånet minskar aldrig i storlek

De allra flesta som har ett bolån har ett amorteringskrav från banken där lånet tecknades. Detta regleras även av de två amorteringskraven som utgår från belåningsgrad och skuldkvot. I och med att amortering sker varje månad kommer även räntekostnaden att minska. Även om det är minimala skillnader månad för månad så kommer amortering under 10 – 20 år göra stor skillnad i den totala summa som betalas i ränta.

Alternativet med exempelvis en hypotekspension innebär att varken amortering eller ränta betalas förrän man antingen flyttar från bostaden, och därmed säljer den, eller avlider. Därmed finns ingen minskning av den totala skulden under låneperioden. Istället ökar istället total skuld varje månad eftersom räntekostnaden läggs på slutgiltig skuld.

Det är alltså dessa två faktorer som tillsammans gör att låneformen anses vara mycket dyr i förhållande mot exempelvis ett klassiskt bolån.

Men finns det alternativ?

Kritiken handlar alltså om att seniorlån och hypotekspension skulle vara betydligt dyrare än andra alternativ. Men finns verkligen andra alternativ? Det är mycket svårt för en person i 70-års åldern att belåna sin egen bostad vi ett klassiskt bolån.

Många banker nekar även privatlån och om de ges är räntan ändå högre än vad seniorlånet kan erbjuda. Kritiken bygger därmed delvis på alternativ som inte ens behöver vara tillgängliga för låntagaren.

Fler låneförmedlare med fler banker

För bara något år sedan var Lendo den låneförmedlare som hade flesta anslutna banker. Detta då med 20 banker som man kunde få låneförslag från. När allt fler konsumenter ser fördelen med denna väg till lån ökar även pressen på kreditgivarna att vara med i låneförmedlarenas jämförelse. Idag går det att jämföra upp till 30 banker. Men spelar det någon roll?

Hur många banker?

En person som lämnar in en låneansökan hos Lendo får denna ansökan skickad till 30 långivare. Detta förutsatt att man uppfyller deras krav på lönenivå, ålder m.m. I teorin kan man alltså få 30 svar även om detta knappast händer i praktiken. Detta utifrån att en person sällan finns inom samtliga kundgrupper som de olika bankerna vänder sig mot.

Men oavsett blir det en stor jämförelse. För ett par år sedan var det 20 banker och kreditinstitut som jämfördes. Det blir alltså fler och fler.

I en lånejämförelse där AxoFinans presenteras nämns det att företaget just gått en liknande väg. I jämförelsen nämns det att en nackdel med företaget länge var att de hade för få anslutna banker. När de hade ca tio banker så hade de större låneförmedlarna upp mot 20. Men det har med tiden förändrats vilket mycket väl kan beror på att Axo vuxit i storlek och därmed kunnat påvisa för bankerna vilken fördel del är att vara ansluten.

Idag går det att jämföra ca 20 banker via Axo Finans. Men med tanke på att både Lendo och Advisa har ökat antalet anslutna banker så ligger ändå Axo något steg efter.

Inte alltid antalet som är avgörande

Att jämföra många banker är bra. Men det är inte helt avgörande för vilken låneförmedlare som är bäst. Det visas tydligt om man ser på Klaralån.se vilket är en låneförmedlare inriktad enbart mot microlån och liknande dyrare krediter. Här jämförs 15 långivare men för en person utan betalningsanmärkning och med god ekonomi skulle en jämförelse och ett lån härifrån knappast vara ekonomiskt försvarbart. Det handlar alltså minst lika mycket (om inte mer) om vilka banker som är med i jämförelsen.

Ska privatlån jämföras bör man förvänta sig att ett par storbanker finns med. I två separata tester har även ICA-banken varit bland de tre bästa bankerna gällande räntenivå. Detta då till en medelinkomsttagare utan andra större lån.

Har man betalningsanmärkning kan det istället vara helt avgörande hur många banker som godkänner dessa. Att göra en jämförelse hos en låneförmedlare som enbart jämför två banker som tillåter betalningsanmärkningar innebär knappast att man tar del av fördelen med just låneförmedlare.

Antalet är viktigt och växter. Men i slutändan är det konsumentens vilja att undersöka vilka banker som jämförs som väger tyngst. Något som få gör.

Consector tar in nytt kapital

Låneförmedlaren Consector har under ett par år vuxit till att bli en stark konkurrent mot giganterna Lendo och Advisa. Bland annat genom att ha en bredare tjänst som tar helhetsgrepp över privatpersoners lånesituation. Nu får bolaget ytterligare 3 miljoner från de befintliga ägarna. Allt för att kunna expandera och ta större marknadsandelar.

År 2014 grundades låneförmedlaren Consector. Precis samma år som Advisa var tvungen att säga upp ett stort antal anställda på grund av betydligt sämre ekonomi. Hade marknaden verkligen plats för en utmanare? Ja absolut. Både Consector och Advisa har sedan dess vuxit mycket kraftigt. Detta främst tack vare ett stort fokus på smidiga lånelösningar online.

Consector valde, att som Advisa och Lendo, fokusera på privatlån. Men de var tydliga från början att det bara var första steget. Idag erbjuder Consector privat rådgivning mot både privatlån och bolån. De har därmed breddat sin tjänst och ligger nu steget före de två giganterna som fortfarande enbart har fokus på privatlån.

Allt eftersom Consector vuxit har de även uppmärksammats i media. De som jämför privatlån med Privatlån24 kommer exempelvis se att låneförmedlaren får bästa betyg av samtliga låneförmedlare och att företaget ökat omsättningen med ca 5 miljoner per år under de senaste åren. Men resultatet ligger fortfarande på låga nivåer vilket kan tolkas som att företaget primärt satsar på expansion.

Ta in nytt kapital

Som ett led i expansionen tar företaget in 3 miljoner från redan befintliga företagsägare. Bland dessa finns exempelvis Optimizer Invest samt Henrik Persson Ekdahl.

I en kommentar till den digitala tidningen Breakit säger Petter Moldenius, som är VD på Optimizer, att Consector har ”hittat en modell som fungerar och växer stadigt i sitt segment, framförallt inom bolån”.

Jämförs låneförmedlare i Sverige mot liknande företag i England eller USA så är det just bolånedelen som skiljer dem åt. I Sverige är det extremt vanligt att använda låneförmedlare när privatlån ska tecknas men fortfarande går de flesta till sin bank när bolånet ska tecknas. Man är trogen sin bank och ser inte fördelen med att flytta bolånet när det skiljer så lite på räntenivåerna. Men med tanke på att bolånen är så stora och att betalning sker över så lång tid skapar även mycket små ränteskillnader stora summor i längden. Det viktiga är att jämföra.

Det är denna jämförelse som Consector vill genomföra genom att sträva efter att bli det självklara valet för alla som vill jämföra bolån eller privatlån. Med ytterligare tre miljoner i kassan kan de ta nästa steg mot att verkligen bli det.